Ajdovska jama - naravna vrednota

Ajdovska jama pri Nemški vasi je po Pravilniku o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Ur. list RS, št. 111/04) in Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Ur. list RS, št. 70/06) opredeljena kot geomorfološka podzemeljska in zoološka naravna vrednota državnega pomena.

Nahaja se na pokrajinsko zelo občutljivem območju osamelega krasa, ki ima zaradi specifične kamninske zgradbe skromne samočistilne sposobnosti. Zlasti na plitvem krasu, kjer neenakomerno debela prst ne omogoča učinkovitejšega naravnega čiščenja, je nevarnost kemičnega onesnaženja večja. Prav tako je na kraškem območju zelo težko natančno določiti smeri in hitrosti raztekanja podzemne vode in posledično tudi možne vire onesnaženja. Poleti so zaradi nizkih pretokov samočistilne sposobnosti še skromnejše kot sicer. Jama je življenjski prostor netopirjev (južni podkovnjak).