Ajdovska jama - Natura 2000

Natura 2000 je evropsko omrežje posebnih varstvenih območij z osnovnim ciljem ohraniti biotsko pestrost. Posebna varstvena območja so namenjena ohranjanju rastlinskih in živalskih habitatov, ki so redki ali na evropski ravni ogroženi zaradi dejavnosti človeka. Ajdovska jama in okolica sta tako vključeni v omrežje Natura 2000 kot posebno varstveno območje pSCI Ajdovska jama (koda: SI 3000191) zaradi prisotnosti netopirjev  vrst južni podkovnjak (Rhinolophus euryale) in veliki podkovnjak (Rhinolophus ferrumequinum), metulja črtastega medvedka (Callimorpha Quadripunctaria), od leta 2016 pa tudi zaradi potočnega raka navadnega koščaka (Austropotamobius torrentium), vejicatega netopirja (Myotis emarginatus) ter habitatnih tipov - bukovih gozdovov (Luzulo-Fagetum) in ilirsko hrastovo-belogabrovih gozdov (Erythronio-Carpinion).