Ajdovska jama ima svoj prvi načrt upravljanja

Občinski svetniki Mestne občine Krško so na svoji 35. seji, v ponedeljek, 17. oktobra 2022, sprejeli  Načrt upravljanja za kulturni in zgodovinski spomenik Ajdovska jama pri Nemški vasi oz. Arheološko naravoslovni park Ajdovska jama. Območje kulturnega spomenika se prekriva tudi z območjem naravnih vrednot, zato so v okviru načrta upravljanja predvideli vzpostavitev parka, ki bi varoval in omogočal dostopnost tako do kulturne dediščine kot naravnih zanimivosti.

Ajdovska jama je bila za kulturni spomenik razglašena že l. 1992 in vse od takrat še nima sistemsko urejenega upravljanja. Načrt upravljanja in njegovo strukturo predpisuje Zakon o varstvu kulturne dediščine, ki v primeru prekrivanja z naravnimi vrednotami  nalaga obvezno sodelovanje strokovnih služb, pristojnih za varstvo narave, ter tudi soglasje s strani Ministrstva za okolje in prostor.

Veljavnost načrta upravljanja je predvidena vsaj do konca l. 2028,  izvedbeni načrt pa v dveh fazah. Do konca 1. faze (konec l. 2024) se mora zagotoviti upravljavsko strukturo ter ostale pravno formalne okvire in tudi različne strokovne podlage, do konca 2. faze pa naj bi se vzpostavil tudi interpretativni center in ostale vsebine, ki so pogoj za nadaljnji razvoj spomenika. Pri tem se predvideva nadaljnje črpanje EU sredstev, pri čemer bo pravkar sprejeti dokument odlična referenca.

V dokumentu zastavljeni ukrepi povzemajo nekatere utečene aktivnosti, ki jih Mestna občina Krško že zagotavlja, ob teh pa predvsem strokovne smernice pristojnih zavodov in siceršnje potrebe lokacije.

Priprava in sprejem Načrta upravljanja za Ajdovsko jamo pri Nemški vasi je tudi ena od aktivnosti projekta Ajdovske zgodbe iz Posavja, sofinanciranega iz sredstev EKSRP. Z njim se bo prispevalo tudi k realizaciji ciljev SLR LAS Posavje na področju ukrepanja: Varstvo okolja in ohranjanje narave,  Ukrep 6: Ohranjanje narave.

Več >>>


Prejšnje objave